Regulamin serwisu jakzaliczyc.pl

I. Pojęcia używane w regulaminie korzystania z serwisu jakzaliczyc.pl

1. Właścicielami i administratorami serwisu jakzaliczyc.pl jest Marcin Jurek, e-mail: [email protected]

2. Właściciel serwisu jakzaliczyc.pl w dalszej części regulaminu zwany jest Administratorem.

3. Niniejszy regulamin dalszej części zwany jest w Regulaminem.

4. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

a) serwis jakzaliczyc.pl – zbiór stron www znajdujących się w domenie o nazwie jakzaliczyc.pl, umieszczony na stronie głównej http://jakzaliczyc.pl/

b) Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu jakzaliczyc.pl, niezależnie od tego, czy dokonała rejestracji, czy też nie. Użytkownikiem serwisu może być osoba wyłącznie pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że ukończyła 15 rok życia, oraz że jej przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na użytkowanie serwisu w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzic, kurator, opiekun).

c) plik – plik w dopuszczonym przez Administratora formacie, rozmiarze i innych parametrach, dokładnie opisanych w zakładce FAQ serwisu jakzaliczyc.pl (FAQ dotyczącej funkcjonalności i parametrów technicznych serwisu), o nieograniczonej dostępności dla wszystkich Użytkowników witryny.

d) konto – konto w serwisie jakzaliczyc.pl o określonym przez Użytkownika loginie i haśle, zakładane przez Użytkownika przy rejestracji.

e) konto aktywne – konto po zarejestrowaniu się przez Użytkownika i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta polega na kliknięciu linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny Administratora na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji. Funkcjonalność i zakres działań konta Użytkownika są zmienne w czasie, przy czym informacje w tym zakresie umieszczone są w części serwisu jakzaliczyc.pl poświęconej funkcjonalności tego serwisu, w szczególności w zakładce FAQ.

f) konto nieaktywne – konto po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, ale przed aktywacją. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny Administratora w wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Sposób korzystania z serwisu Użytkowników, którzy dokonali aktywacji konta, oraz tych, którzy tego nie uczynili, jest taki sam, przy czym login i hasło konta nieaktywnego są zarezerwowane dla danego Użytkownika przez okres 3 dób (liczonych od chwili rejestracji konta do takiej samej chwili za 3 doby). W czasie owych 3 dób, Użytkownik może aktywować konto. Po powyższym okresie, login i hasło pozostają zwolnione do rejestracji, co oznacza, iż jakikolwiek Użytkownik może ponownie dokonać rejestracji konta z takim loginem.

g) profil Użytkownika – miejsce w serwisie jakzaliczyc.pl, w którym zbierane są informacje o Użytkowniku, w zależności od aktualnej funkcjonalności serwisu jakzaliczyc.pl. Zmiana danych w profilu Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w serwisie plików) możliwa jest po zalogowaniu się przez Użytkownika danego profilu na konto (wymagane login i hasło).

II. Ogólne zasady korzystania z serwisu jakzaliczyc.pl

1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu jakzaliczyc.pl umożliwiającego umieszczanie w celu publikacji w Internecie plików na serwerach jakzaliczyc.pl, w tym zakres udzielonej Administratorowi przez Użytkowników serwisu jakzaliczyc.pl licencji oraz w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie jakzaliczyc.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Wszelkie prawa do serwisu jakzaliczyc.pl, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują Administratorowi.

4. Użytkownik korzystając z serwisu jakzaliczyc.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a) zamieszczać w serwisie pliki,

b) przeglądać serwis, w tym zarówno pliki umieszczone w serwisie przez siebie jak i przez innych Użytkowników,

c) umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na internetowych forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych) linki do poszczególnych stron należących do serwisu jakzaliczyc.pl, w tym także do poszczególnych plików.

d) opisywać umieszczone przez siebie pliki,

e) komentować umieszczone przez innych Użytkowników pliki.

5. Za skutki działań Użytkownika z wiązanych z umieszczaniem plików, komentarzy lub innych treści w serwisie jakzaliczyc.pl, a także za skutki udzielenia Administratorowi, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika licencji, zezwoleń i zgód, w tym za korzystanie przez Administratora z udzielonych przez Użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Administratora w związku z uzmieszczeniem przez danego Użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie jakzaliczyc.pl lub w związku z udzieleniem Administratorowi, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez Administratora z udzielonych przez Użytkownika praw w granicach tych praw, Użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Administratora lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Administrator już z różnych powodów zadośćuczynił takim roszczeniom, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Administratorowi wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Administratora kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.

6. Podstawowym warunkiem korzystania z serwisu jakzaliczyc.pl jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na wszystkie postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu jakzaliczyc.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu jakzaliczyc.pl polegające na zamieszczaniu w serwisie określonych plików lub innych treści (np. komentarzy) oznacza, że Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie jakzaliczyc.pl oraz jest władny udzielić Administratorowi określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem oraz z Regulaminem działań.

7. Użytkownik korzystając z serwisu jakzaliczyc.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że swoją działalnością nie narusza praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takiej działalności, jak również jest władny do udzielania Administratorowi określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez Administratora zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania adresów e-mail podanych przez Użytkownika podczas rejestracji w poniższych celach:
  • do kontaktu z Użytkownikiem (informacje o zmianach w Regulaminie, o nowościach w serwisie oraz o innych sprawach związanych z użytkowaniem serwisu jakzaliczyc.pl
  • przesyłania na adresy linków atywacyjnych (przy rejestracji).
9. Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Administratora lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Administratora jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Administratora). Zgoda ta jest warunkiem zarejestrowania się w serwisie poprzez założenie konta oraz dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez Użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu Użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika wraz z całą jego zawartością. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

10. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta jest Użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Administrator doradza Użytkownikom, aby jego odgadnięcie hasła nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Administrator sugeruje Użytkownikom, by dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).

11. Zakazane jest udostępnianie innym osobom loginu i hasła Użytkownika, potrzebnego do korzystania z serwisu.

12. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w serwisie jakzaliczyc.pl na inne osoby, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Administratora. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba.W szczególności zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego Użytkownika.

13. Każdy Użytkownik serwisu jakzaliczyc.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, z zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

a) naruszanie tajemnicy korespondencji,

b) podszywanie się pod inne osoby,

c) rozsyłanie do innych Użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi Użytkownikami spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Administratora), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych Użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie jakzaliczyc.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

d) naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich - Użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie jakzaliczyc.pl oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane),

e) naruszenie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 – w tym poprzez zamieszczanie w jakzaliczyc.pl danych osobowych innych osób bez ich wiedzy i zgody,

f) przenoszenie prawa do korzystania z serwisu jakzaliczyc.pl na inną osobę bez pisemnej zgody Administratora,

g) inne zachowanie Użytkownika, które zostanie uznane przez Administratora za zachowanie oczywiście niepożądane lub naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem serwisu jakzaliczyc.pl lub utrudniające innym Użytkownikom korzystanie z serwisu lub utrudniające funkcjonowanie serwisu jakzaliczyc.pl lub w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym w szczególności zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Administratora, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Administratora, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych Użytkowników itp.

14. Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 13 a-g stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego Użytkownika wraz z wszystkimi plikami (w przypadku Użytkownika zarejestrowanego) bądź usunięcia lub zablokowania wszystkich plików Użytkownika (w przypadku Użytkownika niezarejestrowanego). Niezależnie od powyższego Administrator uprawniony jest do podjęcia przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

15. Z tytułu korzystania z serwisu jakzaliczyc.pl Administrator nie pobiera od Użytkowników wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu jakzaliczyc.pl Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia. Pomimo iż celem Administratora jest umożliwienie Użytkownikom serwisu jakzaliczyc.pl korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, Administrator zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z serwisu jakzaliczyc.pl w stosunku do niektórych, wybranych przez Administratora usług serwisu jakzaliczyc.pl, o czym, jeśli zaistnieje zamiar wprowadzenia takich opłat, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

16. Z serwisu jakzaliczyc.pl można korzystać niezależnie od faktu dokonania rejestracji. Administrator różnicuje funkcjonalność serwisu jakzaliczyc.pl dla Użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, nie mogą umieszczać w serwisie jakzaliczyc.pl plików. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mają prawo do umieszania plików.

17. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu jakzaliczyc.pl są dobrowolne. Rejestracja następuje automatycznie, niezwłocznie po podaniu przez Użytkownika w panelu rejestracji dostępnym na stronie jakzaliczyc.pl danych wymaganych dla jej przeprowadzenia. Aby zarejestrowane konto Użytkownika było aktywne, należy je aktywować poprzez kliknięcie linku wskazanego jako aktywacyjny, przesłanego w wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej. Brak dokonania aktywacji konta poprzez kliknięcie linku wskazanego jako link do aktywacji konta w okresie 3 dób (liczonych od chwili rejestracji konta do takiej samej chwili za 3 dób) powoduje zniwelowanie skutków rejestracji (uwolnienie zastrzeżonego w trakcie rejestracji loginu). Osoby które nie aktywowały konta zgodnie z powyższymi zasadami, chcąc usunąć konto (konto nieaktywne), odczekują powyższy okres 3 dób (wówczas usunięcie konta nastąpi automatycznie, jeśli Użytkownik nie aktywuje konta w sposób wyżej opisany) lub klikają link w otrzymanej wiadomości, wskazany dla anulowania skutków rejestracji. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji i aktywacji kotna, Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z serwisu w granicach funkcjonalności przewidzianej dla zarejestrowanego Użytkownika posiadającego konto aktywne.

18. Ochrona danych osobowych to jeden z priorytetów polityki bezpieczeństwa prowadzonej w ramach usług serwisu jakzaliczyc.pl. Rejestrując się w portalu Użytkownik uzyskuje gwarancję, że:
  • dane osobowe wprowadzone do profilu nigdy nie będą udostępnione w celach marketingowych i reklamy, nigdy też nie będą przekazane osobom trzecim
  • Dane wprowadzane w profilu oraz podczas rejestracji służą jedynie do pełnego korzystania z serwisu jakzaliczyc.pl
  • Użytkownik ma prawo do zadecydowania, które z danych będą widoczne dla innych użytkowników korzystając z pola prywatność
  • Niezarejestrowani Użytkownicy nie mają możliwości wglądu do danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników.
19. Użytkownik umieszczając w serwisie jakzaliczyc.pl pliki lub inne treści (łącznie powołane: pliki, komentarze i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Administratorowi licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów:

a) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieogracznionego co do terytorium prawa tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian utworów (całości lub którejkolwiek części),

b) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieogracznionego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu,

c) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieogracznionego co do terytorium, prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Administratorowi ma prawo),

d) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania lub zmiany utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Administrator ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, w szczególności, gdy zmiana zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,

e) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieogracznionego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,

f) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieogracznionego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetooptycznego, cyfrowego i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,

g) jakiegokolwiek innego wykorzystania utworów w jakikolwiek inny sposób lub w jakiejkolwiek innej formie (w całości lub części),

h) udziela Administratorowi nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieogracznionego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Administratorowi w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).

20. Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez Administratora z chwilą umieszczenia utworów w serwisie jakzaliczyc.pl. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Administratora, jak i przez Użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Administratora, jak i przez Użytkownika) plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

21. Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając pliki, komentarze i inne treści, zezwala Administratorowi na wykonywanie przez Administratora (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograczniony co do terytorium) autorskich praw zależnych do opracowań plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż Administrator ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą plików publicznych oraz prywatnych (prywatnych jedynie wówczas, gdy przez jakikolwiek okres czasu posiadały status publicznych).

22. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa nawet po usunięciu konta Użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez Administratora, jak i przez Użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Administratora, jak i przez Użytkownika) plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

23. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do plików, komentarzy i innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Administratora oznaczania utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika, przy czym Administrator zapewnia, iż w serwisie jakzaliczyc.pl pliki Użytkownika posiadającego aktywne konto będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego Użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie).

24. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis jakzaliczyc.pl dostępny był bez przerwy, oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu jakzaliczyc.pl, Administrator:

a) nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu jakzaliczyc.pl niezależnie od przyczyn, w tym w szczególności zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności serwisu jakzaliczyc.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich rozbudowy, modernizacji, lub przeniesienia na inne serwery,

b) zastrzega sobie prawo, bezwarunkowo, czasowego zawieszenia lub przerwania udostępniania serwisu jakzaliczyc.pl w innych przypadkach niż określone w poprzedzającym punkcie 27a, w tym także blokowania dostępu dla wybranych adresów IP, wybranych Użytkowników, oraz wybranych witryn,

c) zastrzega sobie prawo, bezwarunkowo, zaprzestania udostępniania serwisu jakzaliczyc.pl bez podania przyczyny,

d) zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików udostępnionych przez jakiegokolwiek Użytkownika w serwisie jakzaliczyc.pl oraz komentarzy, opisów lub innych treści umieszczanych przez jakiegokolwiek Użytkownika (w szczególności w przypadku wątpliwości w zakresie uprawnień danego Użytkownika w zakresie umieszczenia danego pliku lub komentarza w serwisie oraz w przypadkach naruszania przez Użytkownika powszechnie obowiązującego prawa); postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta Użytkownika.

25. Z tytułu działań Administratora określonych w punkcie 24a-d Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Administratora jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

26. Administrator oświadcza, iż w ramach serwisu jakzaliczyc.pl nie świadczy Użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez Użytkowników w serwisie jakzaliczyc.pl, toteż sugeruje, by pliki mające dla Użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez Użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w serwisie jakzaliczyc.pl. Administrator nie odpowiada z tytułu usunięcia z jakiegokolwiek powodu plików z serwisu jakzaliczyc.pl (w tym z tytułu awarii, usunięcia spowodowanego zaprzestaniem prowadzenia serwisu, celowego usunięcia przez Administratora, itp.).

27. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu jakzaliczyc.pl będą możliwe do wcześniejszego przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Administrator powiadomi Użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika (podany przy rejestracji lub zmieniony po dokonaniu rejestracji w panelu użytkownika) i umieszczając na stronie główniej serwisu jakzaliczyc.pl (http://jakzaliczyc.pl/) stosowną informację. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dają Użytkownikom podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do przypadku zaprzestania udostępniania serwisu jakzaliczyc.pl.

28. W ramach serwisu jakzaliczyc.pl Administrator zapewnia narzędzia zgłaszania przez Użytkowników do Administratora informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, ogólnie rozumianej netykiety, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Administrator zapewni Użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie jakzaliczyc.pl: "Zgłoś naruszenie regulaminu". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania Użytkownika. Użytkownik decydujący się na zgłoszenie naruszenia Regulaminu powinien podać swoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania), przedmiot naruszenia Regulaminu, oraz powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze zdecydowaniem się na takie zgłoszenie w przypadku, gdy okaże się ono nieprawdziwe. Administrator udostępnia Użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem: [email protected]

29. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu jakzaliczyc.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich treści wysłanych do nich wbrew ich oraz Administratora wiedzy lub zgody przez innych Użytkowników i z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi Użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres [email protected]

30. Stosowanie w komentarzach, opisach plików, na forach, w tytułach oraz w innych miejscach serwisu wulgaryzmów, treści obraźliwych lub w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z netykietą jest niedozwolone i może skutkować upomnieniem, usunięciem konta użytkownika lub zablokowaniem adresu IP.

31. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu jakzaliczyc.pl dostępne są na stronie http://jakzaliczyc.pl/. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu jakzaliczyc.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

32. Informacje konieczne dla Użytkownika dla prawidłowego korzystania z serwisu jakzaliczyc.pl są dostępne na stronie http://jakzaliczyc.pl//, w szczególności w zakładceFAQ.

33. W ramach przewidzianej dla serwisu jakzaliczyc.pl funkcjonalności Administrator przewiduje grupowanie plików przez umieszczających pliki Użytkowników, w szczególności grupowanie pozwalające określić charakter danego pliku. Zasadniczym celem grupowania plików jest ułatwienie innym Użytkownikom dotarcia do pożądanych treści. Użytkownik zamieszczający pliki w serwisie jakzaliczyc.pl jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych plików przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis jakzaliczyc.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy Użytkownika. Administrator ma prawo do zmiany klasyfikacji danego pliku wedle własnego uznania, przy czym może to zrobić na wniosek innego Użytkownika lub z własnej inicjatywy.

34. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Administratora w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, Administrator oświadcza, iż może usuwać pliki, w przypadku, gdy w okresie następujących po sobie 90 dni brak będzie odwołań do tych plików (wyświetleń plików).

35. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Administratora w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, Administrator będzie usuwać konta Użytkowników, jeśli nazwa konta (login) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Login nie może zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., adresu produktu lub usługi, adresu e-mail; treść loginu nie może naruszać praw osób trzecich.

36. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Administrator w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, Administrator oświadcza, iż może usuwać konta Użytkowników, którzy się nie logowali przez okres dłuższy niż 90 dni.

37. Serwis jakzaliczyc.pl ma na celu umożliwienie Użytkownikom nieodpłatnie umieszczanie plików w sieci Internet, w ramach tego serwisu, na serwerach Administratora. Serwis jakzaliczyc.pl nie ma na celu udostępniania usługi archiwizacji lub przechowywania danych poprzez ich umieszczanie na serwerach Administratora, a jedynie umożliwienie przez jednych Użytkowników innym Użytkownikom zapoznania się z treścią plików, w celach m.in. edukacyjnych i informacyjnych. Administrator zaleca Użytkownikom sortowanie zrzucanych plików w celu ułatwienia korzystanie z serwisu innym Użytkownikom. Administrator nie odpowiada za przechowanie plików. Pliki mogą być usunięte przez Administratora w każdej chwili, z jakiegokolwiek powodu, bez jakichkolwiek roszczeń Użytkowników w stosunku do Administratora z tego tytułu, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zaprzestania lub zawieszenia przez Administratora prowadzenia serwisu jakzaliczyc.pl. Z tego powodu Administrator odradza umieszczanie plików w serwisie jakzaliczyc.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez Użytkownika kopii takich plików. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Administratora, odpowiedzialność Administratora z jakiegokolwiek tytułu w związku z udostępnianiem Użytkownikom serwisu jakzaliczyc.pl, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu jakzaliczyc.pl i w związku z funkcjonowaniem serwisu jakzaliczyc.pl, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Administratora oraz do wysokości poniesionej szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści).

38. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających wyraźnie odpowiedzialność Administratora lub zezwalających Administratorowi na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za takie działania, Administrator nie odpowiada również:

a) za sposób korzystania przez Użytkowników z serwisu jakzaliczyc.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

b) za treści umieszczane przez Użytkowników w serwisie jakzaliczyc.pl, w tym w szczególności pliki, komentarze i wypowiedzi do plików i szkody wynikłe z tego tytułu,

c) za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta Użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika,

d) z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez naruszenie praw osobistych lub majątkowych praw autorskich osób trzecich i inne działalności związane z korzystaniem z serwisu,

e) za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta Użytkownika lub dowolnego pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez Użytkownika, w szczególności gdy istnieją wątpliwości co do legalności takich treści (np. gdy istnieje prawdopodobieństwo, iż naruszone zostały prawa innych osób lub Użytkownik nie ma praw do publikacji danej treści),

f) mając na uwadze darmowy charakter serwisu jakzaliczyc.pl, Administrator w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu jakzaliczyc.pl (w szczególności gdy brak możliwości działania serwisu lub nieprawidłowe funkcjonowanie wynikają z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Administrator nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec); Administrator deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu jakzaliczyc.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Administrator płatnych usług w ramach serwisu jakzaliczyc.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności Administrator w stosunku do Użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać,

g) za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez Użytkowników w serwisie jakzaliczyc.pl.

h) uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu jakzaliczyc.pl należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie lub pisemnie na adres: [email protected]

39. Użytkownik rejestrując się i zakładając w ten sposób konto w serwisie jakzaliczyc.pl zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną i tajną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie oraz programy komputerowe, specjalizujące się w takiej działalności. Techniczne zasady budowy hasła (m.in. jaki typ znaków, jaka ilość znaków itp.) określone są w części serwisu poświęconej funkcjonalności, w szczególności w zakładce FAQ. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła.

40. Administrator oświadcza, iż wszystkie pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie jakzaliczyc.pl są rejestrowane przez Administratora, podobnie jak adresy IP, z jakich nastąpiło umieszczenie plików. Administrator oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Administrator odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Administrator udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu jakzaliczyc.pl, w tym dane dotyczące IP Użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu jakzaliczyc.pl, przy czym Administrator działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Administrator do przekazania takich danych.

41. Administrator oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu jakzaliczyc.pl środki nie gwarantują całkowitego bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu jakzaliczyc.pl. Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkowników przy korzystaniu z serwisu jakzaliczyc.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres [email protected] Administrator do korzystania z Internetu, w tym serwisu jakzaliczyc.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego Użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Administrator zaleca Użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.

42. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://jakzaliczyc.pl/regulamin.

43. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia dyspozycji usunięcia konta. Polega ona na przesłaniu na adres [email protected] stosownego listu, zawierającego niezbędne do tego informacje: nazwę użytkownika, hasło oraz podany przy rejestracji adres e-mail. Złożenie takiej dyspozycji równoznaczne jest z brakiem zgody Użytkownika na wykorzystywanie podanego przez niego podczas rejestracji adresu e-mail w celach opisanych w niniejszym Regulaminie.

44. Administrator zastrzega sobie zmiany Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie http://jakzaliczyc.pl/regulamin. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie http://jakzaliczyc.pl/regulamin. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści Regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z serwisu jakzaliczyc.pl.